Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego z dnia 17.11.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: ee3374d3-fa9c-4d7f-96be-de710eb9218b.
Regulamin sklepu internetowego A.P Okucia Tilt&Turn
określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy,
Sklepie oraz o prawach Konsumenta
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do
dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta,
dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze
Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy A.P Okucia Tilt&Turn prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.okucia44.com.
Sprzedawca – "ANGLO - POL" NEWSON & KUDAJ SPOŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul. Dowborczyków 5,
90-019 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS
0000254610, NIP 7282610373, nr REGON 10018505400000.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Dowborczyków 5, 90-019 Łódź1.
Adres e-mail: sprzedaz@okucia44.com2.
Telefon: 5010730063.
Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z4.
podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług
korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej
transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy
przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta
Kupujący.
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:1.
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-2.
mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.1.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za2.
produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.3.
Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród4.
dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez5.
Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.6.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji7.
poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


§ 5 PŁATNOŚCI - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.


W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:

1.Zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

2. Za pośrednictwem platformy płatniczej Autopay, Przelewy24

3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni
roboczych od złożenia zamówienia.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.1.
W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji2.
zamówienia po jego opłaceniu.
W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji,3.
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy

  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej do paczkomatów InPost
  2. Kurier DPD


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,1.
z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:2.
w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niża.
przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub wb.
którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w
posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia
własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować3.
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na4.
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację5.
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu6.
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego
uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez7.
Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się
na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Dowborczyków 5, 90-019 Łódź niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar
przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.10.
Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący12.
uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie
towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w1.
odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacjia.
Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki terminb.
przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego poc.
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,d.
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowee.
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;f.
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nieg.
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z1.
umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy
Ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub2.
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w3.
Sklepie.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.4.
II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
TowaryA.
W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z1.
uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego2.
dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia,
określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest
dłuższy.
Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową,3.
Kupujący uprzywilejowany może żądać:
wymiany towaru,a.
naprawy towaru.b.
Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:4.
obniżeniu ceny,a.
odstąpieniu od umowyb.
w sytuacji, gdy:
Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy
o prawach konsumenta;
Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o
prawach konsumenta;
brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić
towar do zgodności z umową;
brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od
umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach
konsumenta;
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego
uprzywilejowanego.
W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien5.
udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój
koszt.
Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest6.
nieistotny.
W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący7.
uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Dowborczyków 5,
90-019 Łódź. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa8.
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeńB.
Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania1.
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument
może skorzystać m.in. z:
pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów
Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu
w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do
zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod
adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską,
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do2.
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest3.
dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika4.
konsumentów.
III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec1.
Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11
ust. 7.
§ 10 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest1.
Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują
się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z2.
zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku
jest:
umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.3.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:4.
przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;a.
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danychb.
Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umowąc.
zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdyd.
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
Kupującemu przysługuje prawo żądania:5.
dostępu do swoich danych osobowych,a.
ich sprostowania,b.
usunięcia,c.
ograniczenia przetwarzania,d.
przeniesienia danych do innego administratorae.
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych zef.
szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu6.
danych z § 2 Regulaminu.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć7.
skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.1.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji2.
Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z3.
zastrzeżeniem ust. 4.
Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie4.
ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa.
Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę
szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.5.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z6.
umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym7.
uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - w granicach dopuszczonych przez
prawo - jest wyłączona.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
"ANGLO - POL" NEWSON & KUDAJ SPOŁKA JAWNA
ul. Dowborczyków 5, 90-019 Łódź
adres e-mail: sprzedaz@okucia44.com
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..............................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.